Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
   Година:    2012
 
Първостепенни технологични индикатори Допълнителни технологични индикатори
Брой изследователи в еквивалент на пълна заетост 11295,00
 
Общ брой докторанти по отношение на общия брой население във възрастова група от 20 до 29 години през съответната година 0
 
Дял на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) от брутния вътрешен продукт (% от БВП) 0,64
 
Относителен дял на бюджетните разходи за НИРД от всички бюджетни разходи 0,71
 
Дял на заетите жени изследователи 0
 
Дял на заетите лица във високотехнологични производства спрямо общия брой заети в икономиката 0
 
Относителен дял на износа на високотехнологични продукти на Българя като дял от общия изснос на страната 3,80
 
Рисков капитал 0,00
 
Научни публикации, съдържащи се в базата данни на Института за научна информация (ISI) във Филаделфия на 1 милион население 3084,00
 
Подадени заявки за патент в Европейското патентно ведомство на 1 милион население 2,53
 
Издадени патенти от Американското ведомство за патенти и търговски марки на 1 милион население 0
 
Производителност на труда – БВП за 1 работен час 0
 
Относителен дял на добавената стойност, създадена от наукоемки услуги от БВП 0
 
Относителен дял на заетите лица в наукоемки услуги от общо заетите в икономиката 0
 
Година
  › 2012
  › 2011
  › 2010
  › 2009
  › 2008
  › 2007
  › 2006
  › 2005
  › 2004