Начало    Резултати    Проекти    Организации    Учени    Научни инфраструктури Поддръжка    
Регистър/BULCRIS
Описание на системата
Използвани класификации
Научни и технологични индикатори
Търсене
Учени
Резултати
Организации
Проекти
Научни инфраструктури
Конкурси и програми
Международни програми
Национални конкурси и програми
Национална политика
Нормативни документи
Национален съвет за наука и иновации
Стратегии и програми
Фонд "Научни Изследвания"
Фонд "Научни Изследвания"
  english      bulgarian
Официален сайт на МОН
Министерски съвет
euroCRIS    CORDIS
Регистър / BULCRIS

Регистърът за научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, в съответствие с чл.7б от Закона за насърчаване на научните изследвания. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката (обн. ДВ, бр.5 от 17.01.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.)

Регистърът за научната дейност в Република България има за цел

  • да предоставя информация за Българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
  • да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.

Информационната система "Регистър за научната дейност в Република България" предоставя възможност:

  • Да се запознаят потребителите с научните направления в които се развиват изследванията в България;
  • Да се дефинират стратегически цели и да се формират приоритети;
  • Да се открият финансовите ресурси за научни изследвания;
  • Да се открият партньори и да се формират транснационални консорциуми за научни изследвания;
  • Да се открият възможности за трансфер на технологии.

Информационната система "Регистър за научната дейност в Република България" е достъпна от м. юни 2005 г. Настоящата версия е активна от м.октомври 2012 г.

Повече информация
Новини

  › На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкция № 1 за водене на Регистъра за научната дейност в Република България
Инструкцията e за изменение и допълнение н...
още 28.02.2017
  › От 03.01.2017 НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България
Считано от 01.01.2017 г. НАЦИД ще поддържа...
още 11.01.2017
  › МОН ПУБЛИКУВА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
На сайта на Министерството на образованиет...
още 09.06.2016
Всички новини

Конкурси и програми

 › Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014 г.
(Фонд "Научни изследвания")
Детайли 31.07.2014
Всички